Algemene voorwaarden

Compound Eemnes VOF

Ingeschreven bij KVK te Amersfoort
KVK nummer: 83318240
BTW ID nummer: NL862827085B01
Rekeningnummer: NL95ABNA0102566844

Contactgegevens:
Compound Eemnes
Noordersingel 6B
3755 EZ Eemnes

info@compound-eemnes.nl
+31 35 20 55 034

Artikel 1. Begrippen
1.1. Organisatie: Compound Eemnes VOF, aangeduid met Compound Eemnes of Compound.
1.2. Overeenkomst: de afspraken, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Compound Eemnes schriftelijk overeenkomen, welke diensten Compound Eemnes aan de deelnemer zal verzorgen.
1.3. Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met Compound Eemnes voor een training, dan wel les omtrent sport en of beweging.
1.4. Trainer, instructeurs: Natuurlijk persoon (m/v) die in opdracht van Compound Eemnes instructie en of begeleiding verzorgd tijdens de uitvoering van een van de activiteiten van Compound Eemnes.
1.5. Activiteit(en): Sportlessen, trainingen, demonstraties en andere bezigheden uit naam van Compound Eemnes.

Artikel 2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en/of werkzaamheden van Compound Eemnes, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1. Bezoekers (deelnemers, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van Compound Eemnes te houden aan de huisregels van de sportschool en aanwijzingen van werknemers of zelfstandigen werkzaam in opdracht van Compound op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
3.2. Bezoek aan Compound Eemnes is geheel op eigen risico. Compound Eemnes is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf van de deelnemer of bezoeker op het terrein van of in de sportschool. Het gebruik van onder andere de kleedkamer is geheel op eigen risico.
3.3. Deelname aan de activiteiten georganiseerd door Compound Eemnes is eveneens geheel op eigen risico. Compound Eemnes is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de activiteiten die namens Compound Eemnes plaatsvinden.
3.4. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik/deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.
3.5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Compound Eemnes door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijden verhaald worden.
3.6. Compound Eemnes is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Compound Eemnes stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

Artikel 4. Inschrijving
4.1. Om een activiteit tot stand te kunnen brengen dient een deelnemer voorafgaand aan deelname van de activiteit(en) zich in te schrijven bij Compound Eemnes middels het inschrijfformulier. De inschrijving dient volledig naar waarheid te gebeuren. De activiteiten zullen pas van start gaan na voltooiing van de inschrijving en de bijbehorende betaling.
4.2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier ingevuld te worden door een ouder of voogd.
4.3. Later instromen gedurende het seizoen is mogelijk. Het abonnementsgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal dagen in de maand.
4.4. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt deelnemer per e-mail een inschrijfbevestiging.
4.5. Bij inschrijving wordt €10,- inschrijfgeld berekend.

Artikel 5. Opzegging
5.1. Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Het abonnement loopt door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende maand. Tot die tijd kan de cursist gebruik blijven maken van de diensten van Compound Eemnes.
5.2. Opzeggingen kunnen per e-mail worden gedaan. Het e-mailadres hiervoor is: info@compound-eemnes.nl.
5.3. Compound Eemnes is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
5.4. De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.
5.5. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld en/of resterende trainingen.

Artikel 6. Betaling
6.1. Na bevestiging van de inschrijving zal Compound Eemnes de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Deelnemers dienen te betalen door middel van een automatische incasso. Indien dit niet mogelijk is, zal met Compound Eemnes gekeken worden naar een alternatief. Het gehele bedrag dient 14 dagen na het uitsturen van de factuur op de rekening bijgeschreven te zijn.
6.2. Compound Eemnes zal de dienstverlening pas starten nadat volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Compound Eemnes gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen.
6.3. Bij het uitblijven van betaling is Compound Eemnes gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten van €10,- te berekenen. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven.
6.4. Indien Compound Eemnes over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Compound Eemnes tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Compound Eemnes een bedrag van €10,- aan administratiekosten in rekening brengen en zal Compound Eemnes nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.
6.5. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen.
6.6. Mocht u langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure, dan is het mogelijk om uw lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.
6.7. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de activiteiten en de periode waarvoor wordt ingeschreven.
6.8. Bij inschrijving van een tweede of een daaropvolgend gezinslid woonachtig op hetzelfde adres wordt een korting van 10% berekend op het goedkoopste abonnement. Deze korting geldt alleen bij inschrijving van een abonnement. Losse lessen en personal training vallen hier buiten.
6.9. Compound Eemnes is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in geen geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Uitvoering van de activiteiten
7.1. De fitness, sportlessen en personal training van Compound Eemnes worden het gehele kalenderjaar voortgezet. Het abonnementsgeld dient daartoe het gehele jaar doorbetaald te worden.
7.2 Gedurende de vakanties en vrije dagen (waaronder nationale feestdagen) van het basisonderwijs in regio Noord biedt Compound Eemnes een aangepast lesrooster voor  groepslessen. Dit aangepaste lesrooster zal t.z.t. gecommuniceerd worden met de betreffende deelnemers.
7.3. Compound Eemnes mag een activiteit annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte van de docent, overmacht, etc. Indien een activiteit geen doorgang kan vinden, geeft Compound Eemnes dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken deelnemers.
7.4. In geval van annulering van een activiteit voor een langere periode (min. 1 maand) door Compound Eemnes, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het abonnementsgeld naar rato van het aantal vervallen activiteiten waarvoor de deelnemer ingeschreven staat waarbij een maand opzegtermijn in acht wordt genomen.

7.5. Het missen van een activiteit vanuit de deelnemer, door welke oorzaak dan ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het abonnementsgeld. Door uzelf gemiste activiteiten kunnen bij hoge uitzondering worden ingehaald indien:

  • deelnemer een flexibel sportabonnement  heeft.
  • de les min. 24 uur van tevoren is afgemeld via e-mail, telefoon of ledenapp.
  • deelnemer een geldige reden van afwezigheid heeft, zoals een blessure. Vakantie, (kinder)feestjes, kortdurende ziekte of ander soortgelijke redenen zijn geen geldige reden.

Dit zogenaamde inhaalmoment blijft het volledige seizoen geldig. Na het seizoen vervalt deze. Een inhaalmoment dient van te voren besproken te worden in verband met het aantal deelnemers. Het inhalen van een gemiste activiteit is geen recht en kan alleen worden ingewilligd wanneer de deelnemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
7.6. Aanmelden voor een sport activiteit kan 14 dagen voor aanvang van desbetreffende les. Tot 2 uur voor aanvang kan men kosteloos afmelden. Indien men binnen de laatste 2 uur afmeld word dit geregistreerd als “No-Show”. Compound is gerechtigd, om bij een 2e No-Show een bedrag van €5,- in rekening te brengen en bij elke opvolgende No-Show een bedrag van €7,50 in rekening te brengen.
7.7. Op Compound Eemnes rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit(en), zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit(en). Compound Eemnes voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Compound Eemnes niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de activiteit(en), noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
7.8. Tijdens de activiteiten bent u verplicht om sportkleding te dragen. Voor sommige activiteiten gelden speciale kledingvoorschriften. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Compound Eemnes voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Compound Eemnes. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Compound Eemnes.
8.2. Alle door Compound Eemnes verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Compound Eemnes ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
8.3. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Compound Eemnes bewust zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 9. Privacy
9.1. Compound Eemnes respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.
9.2. Compound Eemnes verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Compound Eemnes. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aangewend voor interne doeleinden en worden niet verstrekt aan derden.
9.3. Met het verzenden van het inschrijfformulier gaat u akkoord dat foto- en videomateriaal gemaakt tijdens activiteiten kan worden ingezet op de website of op een Social Media Platform (zoals Facebook, YouTube, Instagram, etc.) van Compound Eemnes. Indien u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto- en/of filmmateriaal kan u dit doorgeven via info@compound-eemnes.nl.
9.4. Voor het volledige privacybeleid kunt u terecht op onze website: www.compound-eemnes.nl/privacy.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
10.1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Compound Eemnes beoordeeld en beslist.
10.2. Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Compound Eemnes. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Compound Eemnes is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Compound Eemnes is het Nederlandse recht van toepassing