Privacybeleid

Compound Eemnes VOF

Ingeschreven bij KVK te Amersfoort
KVK nummer: 83318240
BTW ID nummer: NL862827085B01
Rekeningnummer: NL95ABNA0102566844

Contactgegevens:
Compound Eemnes
Noordersingel 6B
3755 EZ Eemnes

info@compound-eemnes.nl
+31 35 20 55 034

Compound Eemnes (hierna aangeduid met Compound) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor zijn activiteiten en zijn leden. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Compound persoonsgegevens verwerkt van zijn leden. Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Compound zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Compound Eemnes VOF gevestigd te Noordersingel 6b, Eemnes.

PERSOONSGEGEVENS DIE COMPOUND VERWERKT
Compound kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Compound, en/of een abonnement afneemt, en/of deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van Compound. Compound verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Geboortedatum


WAAROM COMPOUND UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Compound gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw NAW-gegevens worden gebruikt om een met u gesloten overeenkomst te voltooien. Zo gebruiken wij uw naam en woonadres voor de betaling van de afgenomen diensten van Compound.

  • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te informeren over het verloop van het sportseizoen door middel van nieuwsbrieven, en/of u op de hoogte te brengen van voor u relevante informatie.

  • Uw geboortedatum wordt gebruikt omdat Compound hier wettelijk toe verplicht is voor het bepalen van de belastingtarieven die worden verwerkt in de belastingaangifte.


HOE LANG COMPOUND UW GEGEVENS BEWAART
Compound bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) worden bewaard zolang u gebruikmaakt van de diensten van de Compound. Na uitschrijving worden uw persoonsgegeven voor de duur van één jaar bewaard waarna deze definitief verwijderd worden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Compound verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Compound blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven waar Compound mee werkt:

Grib Leisure IT Innovations B.V.
Onze ledenregistratie en facturatie lopen via Grib Leisure IT Innovations B.V. Daarvoor delen wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en eventuele betaalgegevens zoals bankrekeningnummer. Grib gebruikt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Persoonsgegevens worden door Grib beveiligd opgeslagen. Grib maakt gebruik van cookies om bezoekgegevens te bewaren, maar kunnen individueel uitgeschakeld worden.

MailChimp
Wij versturen onze digitale nieuwsbrieven met MailChimp. Daarvoor delen wij uw naam en e-mailadres met MailChimp. MailChimp zal deze persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

e-Boekhouden.nl
Voor onze boekhouding maken wij gebruik van e-Boekhouden.nl. Daarvoor delen wij uw NAW-gegevens en betalingsgegevens. e-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken of voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE GEBRUIKT WORDEN
Compound gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Compound gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Compound en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@compound-eemnes.nl.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Compound wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

BEVEILIGEN
Compound neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat aanwijzingen aanwezig zijn van misbruik, neem dan contact op met info@compound-eemnes.nl.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: info@compound-eemnes.nl.